Obszary działań

Kadry i płace

Powierzając nam świadczenie usług, klienci zyskują gwarancję całkowitej poufności, redukcję kosztów i dostosowanie do indywidualnych oczekiwań i potrzeb. Oferta Jóźwicki & Partners w zakresie kadrowo-płacowym skierowana jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorców. Dzięki współpracy z nami, firma może skupić się na rozwoju i bieżących sprawach. Nasz zespół specjalistów przygotuje wszystkie dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z zachowaniem wymaganych terminów.

W ramach usługi kompleksowej w zakresie naliczania płac oferujemy:

 • naliczanie i wypłatę wynagrodzeń,
 • przygotowywanie płatności wynagrodzeń w systemie bankowym Klienta,
 • przygotowywanie list płac pracowników etatowych,
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 • sporządzanie raportów rocznych dla pracowników (RMUA),
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do Urzędu Skarbowego i ZUS,
 • przygotowywanie płatności zobowiązań z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych w systemie bankowym,
 • obsługę dokumentów ubezpieczeniowych i wymianę informacji z ZUS poprzez program Płatnik,
 • przygotowywanie rocznych informacji o dochodach oraz zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • przygotowywanie niezbędnych raportów dotyczących wynagrodzeń,
 • przejęcie odpowiedzialności wobec instytucji państwowych,
 • kontakt z audytorami Klienta i organami podatkowymi,
 • rozliczanie refundacji wynagrodzeń za pracowników młodocianych,
 • rozliczanie refundacji wynagrodzeń w ramach prac interwencyjnych,
 • rozliczanie wynagrodzeń w ramach odbywanego stażu.

W ramach usługi administrowania dokumentacją kadrową oferujemy:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników i dokumentacji związanych ze stosunkiem pracy,
 • rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS,
 • ewidencję urlopów, zwolnień lekarskich i innych nieobecności,
 • informowanie o konieczności aktualizacji profilaktycznych badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • badanie obowiązku wpłaty składki na PFRON, naliczanie składki na PFRON oraz przygotowywanie i wysyłanie deklaracji i informacji w systemie e-Pfron,
 • sporządzanie deklaracji do GUS,
 • przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem,
 • przygotowywanie raportów kadrowych,
 • przejęcie odpowiedzialności wobec ZUS, PIP, PFRON, GUS,
 • bieżące informowanie pracodawców o zmianach przepisów prawnych w aspekcie
 • administrowania dokumentacją kadrową pracowników.
Powrót do listy