Od 8 września 2016 roku nastąpiła zmiana w sposobie postępowania w razie zbiegu egzekucji sądowej i egzekucyjnej. W przypadku, gdy wynagrodzenie pracownika nie wystarcza na zaspokojenie należności egzekucyjnych równocześnie przez komornika i organ administracyjny pracodawca dokonuje przekazania potrąconych kwot organowi egzekucyjnemu, który pierwszy dokonał zajęcia.

Jeżeli pracodawca nie jest w stanie rozstrzygnąć, kto pierwszy przesłał zawiadomienie o zajęciu, wtedy potrącone kwoty przekazuje temu organowi egzekucyjnemu, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie. Nadal należy powiadomić oba organy egzekucyjne o istnieniu zbiegu ze wskazaniem dat doręczeń zawiadomień o zajęciach dokonanych przez organy oraz wysokości należności, na poczet których zostały dokonane zajęcia. Powyższe zasady nie dotyczą zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, które nastąpiły przed wejściem w życie ustawy – należy je dokonywać według poprzednio obowiązujących regulacji.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 lipca 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311 z późn. zm.)