Od nowego roku nie będzie oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom, na podstawie, których można zatrudniać bez dodatkowych formalności obywateli niektórych państw spoza Unii. Pojawią się zezwolenia na pracę sezonową i krótkoterminową, która będzie trwała odpowiednio 8 i 6 miesięcy w roku kalendarzowym. Wniosek o wydanie zezwolenia będzie płatny 50 zł w przypadku, gdy pracodawca zamierza powierzyć wykonywanie pracy na okres nieprzekraczający 3 miesięcy oraz 100 zł, jeżeli pracownik ma pracować powyżej 3 miesięcy.

Cudzoziemcy, którzy wykonują pracę na podstawie oświadczenia, mogą nadal świadczyć pracę bez zezwolenia na pracę, nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy licząc od dnia 1 stycznia 2017r.

 

Podstawa prawna:

Art. 88 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 645 ze zm.)
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2013r. poz. 1644)