Zmiany w urlopach rodzicielskich nie ominęły również urlopów ojcowskich. Obecnie mężczyzna może skorzystać z urlopu ojcowskiego do ukończenia 12. miesiąca życia dziecka lub do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o przysposobieniu dziecka (w tym przypadku nie dłużej niż do 7. roku życia dziecka lub 10. roku życia w razie odroczenia obowiązku szkolnego).  Wymiar urlopu to 2 tygodnie (14 dni udzielone w ciągłości w których skład wchodzą dni wolne, soboty, niedziele i święta) – nie można dzielić urlopu na części.

Nowelizacja Kodeksu pracy z 24 lipca 2015r. przedłuża termin na skorzystanie z urlopu: do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia / do upływu 24 miesięcy od adoptowania dziecka.
Urlop ojcowski może zostać podzielony na dwie części, trwające co najmniej jeden tydzień.

Nowe przepisy wchodzę w życie z dniem 02 stycznia 2016r.

Przebywający na urlopie ojcowskim pracownik otrzymuje zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy ustalanej jak dla świadczeń z tytułu niezdolności do pracy.

W celu uzyskania wypłaty zasiłku należy złożyć poniższe dokumenty:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (lub postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka, jeśli pracownik jest rodzicem adopcyjnym), lub też kopia wymienionych dokumentów potwierdzona przez płatnika zasiłku za zgodność z oryginałem,
  • wniosek o zasiłek, złożony w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu, do płatnika zasiłku,
  • zaświadczenie od pracodawcy o udzieleniu pracownikowi urlopu ojcowskiego (musi ono zawierać także termin urlopu),
  • oświadczenie, że zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego nie został jeszcze pobrany z innego tytułu,
  • zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3 (w przypadku pracowników), ZUS Z-3b (w przypadku ubezpieczonych wykonujących pozarolniczą działalność, ubezpieczonych współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz duchownych) lub ZUS Z-3a (w przypadku pozostałych ubezpieczonych).

Płatnikiem zasiłku może być ZUS lub płatnik składek zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.)
Ustawa z dnia 24.07.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1268)
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U z 2010r. Nr 77, poz. 512, ze zm.)