Od 01.11.2019 wchodzą w życie przepisy, które wprowadzają obowiązek stosowania w niektórych transakcjach bankowych mechanizmu podzielonej płatności, czyli Split Payment.

Co to jest Split Payment?

Od 01.07.2018 roku do każdego konta firmowego automatycznie został utworzony, dedykowany dla tego konta, rachunek VAT. To właśnie ten rachunek wykorzystywany jest przy mechanizmie podzielonej płatności.

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) – tzw. Split Payment jest rodzajem przelewu w systemie bankowym, w którym oprócz kwoty brutto podaje się również kwotę VAT wykazaną na fakturze oraz NIP kontrahenta. Tak zrealizowany przelew spowoduje, że u sprzedawcy na bieżący rachunek bankowy wpłynie wprawdzie kwota brutto, jednak automatycznie wskazana w przelewie kwota VAT zostanie przeksięgowana na dedykowany rachunek VAT.

Kwoty zgromadzone na rachunku VAT stanowią własność sprzedawcy, dysponowanie nimi jest jednak ograniczone.

WAŻNE:
Dedykowanych numerów rachunków VAT nigdy nie wskazujemy na przelewach.

Mechanizm podzielonej płatności w praktyce

Mechanizm podzielonej płatności nie zawsze jest dobrowolny!

Obowiązkowy Split Payment występuje w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza 15 tys. brutto i sprzedawane są towary lub usługi wyszczególnione w załączniku nr 15 do ustawy. Zastosowanie obowiązkowego MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI oznacza:

 • Dla sprzedawcy obowiązek zamieszczenia na fakturze adnotacji MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI.
 • Dla nabywcy obowiązek dokonania zapłaty stosując MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI.
 • Zarówno dla sprzedawcy jak i dla nabywcy obowiązek posiadania złotówkowego rachunku bankowego związanego z działalnością.

Skutki niestosowania Split Payment

1.Dla sprzedawcy brak dopisku na fakturze sprzedaży „Mechanizm podzielonej płatności” lub wpisanie innego określenia np. MPP, Split Payment – może rodzić dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% podatku VAT.

2.Dla nabywcy – dokonanie płatności pomijając Split Payment może skutkować:

 • dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości 30% kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze, której dotyczy płatność,
 • niezaliczeniem do kosztów uzyskania przychodu kwoty z faktury,
 • odpowiedzialnością solidarną za zobowiązania nierzetelnego sprzedawcy,
 • karą grzywny.

Korzyści stosowania Split Payment

 • Odstąpienie od zasady solidarnej odpowiedzialności.
 • W transakcjach z nierzetelnym kontrahentem, który nie odprowadza podatków, stosując Split Payment podatnik uniknie odpowiedzialności solidarnej
  za zaległości podatkowe kontrahenta.
 • Odstąpienie od nakładania dodatkowego zobowiązania podatkowego.
 • Brak stosowania podwyższonych odsetek od zaległości podatkowych w VAT.
 • Przy płatnościach MPP korzystamy ze środków zgromadzonych na koncie VAT.
 • Płatność MPP jest traktowana jako dochowanie należytej staranności.
 • Możliwość zapłaty z rachunku VAT takich należności skarbowych jak PIT, CIT, ZUS, cło i akcyza.

Opracowanie przygotowane przez Jóźwicki&Partners. Powyższe dane mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie mogą zastępować szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Jóźwicki&Partners nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie.Podstawa prawna:
Art. 108a ust 1a Ustawy o podatku od towarów i usług w wersji obowiązującej od 01.11.2019r.