Minimalne wynagrodzenie za pracę zostało ustalone na 2019 rok w wysokości 2.250 zł. Kwota minimalnego wynagrodzenia jest kwotą brutto i dotyczy pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy jest ustalana proporcjonalnie do liczby godzin pracy przypadających w danym miesiącu, biorąc pod uwagę wysokość minimalnego wynagrodzenia.

Natomiast minimalna stawka godzinowa w 2019 r. będzie wynosić 14,70 zł. i dotyczy osób zatrudnionych na umowie zlecenia i umowie o świadczeniu usług.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wpływa na wysokość:

 • dodatku za pracę w godzinach nocnych,
 • minimalnej podstawy wymiaru zasiłku chorobowego,
 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój,
 • kwot grzywien za wykroczenia i przestępstwa skarbowe,
 • kwoty wolne od obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę,
 • maksymalną kwotę odprawy z tytułu zwolnienia z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • najniższe odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
 • odszkodowania dla zatrudnionego, który rozwiązał stosunek pracy na skutek mobbingu / dyskryminacji
 • podstawy wymiaru składek w ramach tzw. małego ZUS, z którego korzystają osoby rozpoczynające działalność gospodarczą przez pierwsze dwa lata prowadzenia biznesu

Czy aneks jest konieczny?

Kiedy zmienia się wysokość minimalnej pensji pracodawcy muszą korygować umowy o pracę osób opłacanych według najniższej stawki. Jeżeli strony w umowie podały konkretną kwotę, trzeba sporządzić aneks. Jeżeli umowa posługuje się pojęciem „minimalne wynagrodzenie za pracę”, nie ma potrzeby modyfikacji umowy.

Dodatek za pracę w godzinach nocnych

Zgodnie z art. 151(8) § 1 kodeksu pracy pracownik ma prawo do dodatku za pracę w godzinach nocnych w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wysokość dodatku za pracę w nocy zależy również od liczby godzin do przepracowania w miesiącu, w którym pracownik pracował w nocy.

Wzór na obliczenie dodatku za pracę w nocy:

(Kwota minimalnego wynagrodzenia / liczbę godzin pracy w danym miesiącu) * 20 %

Kwoty dodatku za 1 godzinę pracy w porze nocnej w 2019 r.*

 • za styczeń – 2,56 zł
 • za luty, grudzień – 2,81 zł
 • za marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień – 2,68 zł
 • za czerwiec, listopad – 2,96 zł
 • za lipiec, październik – 2,45 zł

*obliczenia przy założeniu, że dniem wolnym od pracy dla pracownika jest sobota

Pamiętajmy, że w stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek, może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.


Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1794).
Ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U, Nr 200, poz. 1679 ze zmianami).
Art. 151(8) § 1 oraz § 2 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94 tekst ujedn.)
Art. 18 a ust. 1 i 2 Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz. 887 z późn. zm