Minimalne wynagrodzenie za pracę zostało ustalone na 2017 rok w wysokości 2 000 zł. To 150 zł więcej niż w 2016 roku. Kwota minimalnego wynagrodzenia jest kwotą brutto i dotyczy pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy jest ustalana proporcjonalnie do liczby godzin pracy przypadających w danym miesiącu, biorąc pod uwagę wysokość minimalnego wynagrodzenia.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wpływa na wysokość:

  • kwot grzywien za wykroczenia i przestępstwa skarbowe;
  • kwoty wolne od obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę;
  • maksymalną kwotę odprawy z tytułu zwolnienia z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników;
  • najniższe odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu;
  • odszkodowania dla zatrudnionego, który rozwiązał stosunek pracy na skutek mobbingu.

Kiedy zmienia się wysokość minimalnej pensji, pracodawcy muszą aneksować umowy o pracę osób opłacanych według najniższej stawki. Jeżeli strony w umowie podały konkretną kwotę, trzeba sporządzić aneks. Jeżeli umowa posługuje się pojęciem „minimalne wynagrodzenie za pracę”, nie ma potrzeby modyfikacji umowy. Zgodnie z art. 151(8) § 1 Kodeksu pracy pracownik ma prawo do dodatku w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wysokość dodatku za pracę w nocy zależy również od liczby godzin do przepracowania w miesiącu, w którym pracownik pracował w nocy.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 września 2016r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz.U. z 2016r., poz. 1456)
Ustawa z 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U, Nr 200, poz. 1679 ze zmianami )