Nowy JPK_V7M oraz JPK_V7K zastępuje dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K, jak również obecny plik JPK_VAT. Łączy on obowiązki raportowania danych dotyczących VAT do jednego dokumentu.

Na skutek specustawy wprowadzającej tzw. tarczę antykryzysową obowiązek wysyłki nowego JPK został przesunięty i obejmuje wszystkich czynnych podatników VAT od rozliczenia za październik 2020 roku. Nowy JPK podatnicy są zobowiązani składać w terminie właściwym składania deklaracji, czyli do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców, w tym małych i mikroprzedsiębiorców.

Celem wprowadzenia nowego JPK_VAT jest uproszczenie raportowania danych związanych z podatkiem VAT.

Plik JPK_V7M oraz plik JPK_V7K składa się z dwóch części:

  • ewidencyjnej – zawierającej m.in. dane, które dotychczas wykazywane były w JPK_VAT;
  • deklaracyjnej – która odzwierciedla dotychczasową deklarację VAT-7 lub VAT-7K.

Zgodnie z rozporządzeniem, ewidencja sprzedaży musi zawierać nowe oznaczenia identyfikujące dostawy niektórych towarów i świadczonych usług, a także oznaczenia dowodów sprzedaży.

Sprzedawane towary oraz świadczone usługi muszą zawierać oznaczenia pod kątem przynależności do jednej z 13 grup towarowo-usługowych (w skrócie GTU). Jeżeli towar lub usługa należy do jednej z tych grup, podatnik musi przypisać im właściwy kod GTU w nowym JPK_V7M lub JPK_V7K. Podatnicy muszą nauczyć się oznaczeń towarów i usług w nowym JPK, aby dokładnie wiedzieć, które z nich stosować w swojej działalności gospodarczej.

Pole dotyczące GTU w nowym JPK wypełnia się wyłącznie w przypadku wystąpienia dostawy towaru lub świadczenia usługi wymienionych w danej grupie. Jeżeli dana transakcja ma miejsce, w polu wpisuje się „1”. W sytuacji, gdy dany towar lub usługa będąca przedmiotem sprzedaży nie została wymieniona w żadnej z GTU, pola te pozostawia się puste.

Wprowadzenie kodów wiąże się z dostosowaniem odpowiednich narzędzi i to nie tylko w zakresie systemów księgowych. W pierwszej kolejności obowiązkowe jest dokonanie odpowiedniej klasyfikacji i oznaczenia sprzedawanych towarów i usług w celu dalszego prawidłowego przekazania przygotowanego pliku JPK_V7M lub JPK_V7K do urzędu skarbowego. Aby więc klasyfikacja odbywała się przy zamówieniu lub sprzedaży produktów, konieczne jest dostosowanie systemów do obsługi magazynu, fakturowania, czy kompleksowej obsługi sprzedaży.

Ustawodawca wskazał, że GTU nie dotyczy:

  • łącznych raportów okresowych z kasy fiskalnej;
  • ewidencji sprzedaży bezrachunkowej w przypadku korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej;
  • transakcji zakupu ujmowanych w rejestrze sprzedaży VAT, np. importu usług czy WNT.

Kara za błędy w nowym JPK

Jeżeli w nowym pliku JPK_V7M lub JPK_V7K pojawi się błąd związany z brakiem lub błędnym wprowadzeniem kodu towaru lub innego typu oznaczenia, ustawodawca będzie obciążał podatników sankcją w wysokości 500 zł (za każdy błąd). Przedsiębiorca będzie miał 14 dni na złożenie korekty od dnia wykrycia, że przesłana ewidencja zawiera błędy lub zostały wykazane dane niezgodne ze stanem faktycznym, lub dokonania zmiany danych zawartych w przesłanej ewidencji. Wówczas nie zostanie obarczony karą.

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na Portalu Podatkowym w dziale pytań i odpowiedzi w sekcji Oznaczenia dostawy i świadczenia usług (GTU): www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/#gtu


Podstawa prawna:
rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Dz. U. z 2019 r. poz. 1988

Materiały:
Wykaz GTU i innych oznaczeń związanych z nowym JPK_V7